Thursday, December 19, 2013

Group exhibition "Generation XXX", Skopje City Museum, December 2013

I praticipated with the works Jars With Wishes For Thigs To Dissapear, 2000; T-Shirt Diary, 2000.
https://googledrive.com/host/0B-A48tPntwXqMVBfVHJwMEtxRzg/Copy%20of%20web/T-shirt.htm

Насловот на изложбата „Поколение ХХХ“ е екстензија на поимот „Поколение Х“ (Douglas Coupland, 1991, Generation X: Tales for an Accelerated Culture). Екстензијата „ХХХ“, што е воедно и знак за порнографија, се должи на обидот да се најде заеднички именител што ќе овозможи продлабочено рабирање на стремежите на едно поколение уметници родени во периодот меѓу 1968 и 1978 година. Одредувањето на поколението родени во седумдесеттите како порно (ХХХ) поколение се должи на општите општествени (економски, политички, културни...) промени во светот во осумдесеттите години од минатиот век. Под порнографија не се подразбираат само злоупотреба на сексуалноста, туку сеопфатно порнографирање на стварноста – порно политика (Neoliberalism-Globalization-Conservatism), порно култура (Popular Culture), порно храна (Fast Food)... Тој процес на порнографирање на стварноста, што започна во седумдесеттите, не е завршен и неговото влијание е сè уште присутно и денес.
Во Македонија, ова поколение уметници се образува и се обликува токму во осумдесеттите и деведесттите години од минатиот век кога кај нас (како и во светот, но со децениско доцнење) се случуваат длабоки и сеопфатни општествени промени. Овој проект се занимава со нивните преокупации, опсесии и уметнички тенденции.
Со свои дела на оваа изложба учествуваат Атанас Ботев, Горан Дачев, Славица Јанешлиева, Миле Ничевски, Јасминка Новковска, ОПА (Опсесивно посесивна агресија), Ирена Паскали, Борис Петровски, Нада Прља и Микица Трујкановиќ. Куратор на изложбата е Емил Алексиев.
Изложбата ќе биде достапна за јавноста од 19 декември 2013 до 19 јануари 2014 година.

No comments:

Post a Comment