Tuesday, December 1, 2020

TRAUMACULTURE - Group exhibition

 


„ТРАУМАКУЛТУРА“, мултимедијален проект на Арс Акта, под кураторство на Ана Франговска, на визуелните уметници: Славица Јанешлиева, Игор Сековски, Борис Шемов, Гоце Наневски, се одржа во Ариљеметал, Скопје на 11.12.2020. Повелете кратко документарно видео со изјави од чинителите на проектот!

Славица Јанешлиева, Траги на збунетост, 2020 (детаљ)
Slavica Janeslieva, Traces of confusion, 2020 (detail)

No comments:

Post a Comment