Tuesday, March 1, 2022

In Dialogue - Book Promotion, Skopje
Во овие турбулентни времиња, малку време и за радост! По повеќемесечна припрема од печат излезе книгата „Во дијалог- Визуелна и приментета ликовна програма на КСП Центар- Јадро (2020-2021)“.
Поттикнати од фактот дека на нашата сцена сме постојано соочени со недостаток на континуитет на структурираната анализа и историографија на работата на нашите визуелни уметници и дизајнери, во 2020 година ја започнавме серијата на разговори и презентации Македонски визуелни уметници, Македонски дизајнери и Видео уметници од Македонија и регионот. Она што ни беше особено битно е да ги поттикнеме авторите да проговорат за своите дела, креативниот и технички процес како и за состојбите во кој тие создаваат.
Во книгата „Во дијалог“, Визуелна и применета ликовна програма на КСП Центар-Јадро (2020-2021) се поместени сублимираните транскрипти од презентациите и разговорите со десет македонски визуелни уметници, пет видео уметници од Македонија и регионот и пет македонски дизајнери.
Се надеваме дека преку овие презентации и разговори сo истакнати автори ќе успееме да придонесеме во поголема промоција како и генерациско поврзување што ќе помогне во воспоставувањето на континуитет и интензивирање на дијалогот на локалната уметничка сцена.
Би сакал да им се заблагодарам на сите уметници вклучени во оваа книга, Vladimir Janchevski Jovanka Popova и Aleksandra Bubevska кои ги водеа разговорите со авторите, тимот на преведувачи и јазичната редакција, на Darko Aleksovski за извонредниот дизајн и истрајноста .
Се надевам дека ова е само прва книга од серијалот што во иднина сакаме да го издадеме.
Се гледаме во март на промоцијата 🙂
Визуелни уметници:
Велимир Жерновски Жерновски Велимир
Славица Јанешлиева Slavica Janeslieva
Ѓорѓе Јовановиќ Gjorgje Jovanovik
Моника Мотеска Monika Moteska
Оливер Мусовиќ @olivermusovik
Нада Прља Nada Prlja
Глигор Стефанов Gligor Stefanov
Игор Тошевски Igor Toshevski
Никола Узуновски Nikola Uzunovski
Јане Чаловски Yane Calovski
Видео уметници од Македонија и регионот:
Ана Адамовиќ Ana Adamovic
Игор Грубиќ Igor Grubic
Христина Иваноска Hristina Ivanoska
Верица Ковачевска Verica Kovacevska
Јасмина Цибиќ Cibic Jasmina
Графички дизајнери:
Игор Делов Igor Delov
Небојша Гелевски - Бане Nebojsa Gelevski
Нгадњим Мехмети Ngadhnjim Mehmeti
Ласко Џуровски Lasko Dzurovski
Томи Џуровски Tomi Dzurovski
превод и јазична редакција: Sandra Avrosievska Emili Sapundzija Brit Lilit Ѓоко Здравески
транскрипти: Pavel Maslov
In these turbulent times, little time for joy! After several months of preparation, the book "In Dialogue - Visual and Implemented Art Program of KSP Center - Core (2020-2021)" was published.
Motivated by the fact that the local scene constantly faces a lack of continuity in structured analysis and historiography of the work of our visual artists and designers, in 2020 we started a series of conversations and presentations Macedonian Visual Artists, Macedonian Designers and Video Artists from Macedonia and the region. It was particularly important to us to encourage the authors to talk about their work, the creative and technical process as well as the circumstances in which they create.
The book In Dialogue, visual and applied fine arts programme of SCS Centar-Jadro (2020-2021) includes summarized transcripts of the presentations and conversations with ten Macedonian visual artists, five video artists from Macedonia and the region and five Macedonian designers.
We hope that these presentations and conversations with distinguished artists will contribute to their greater promotion and create intergenerational links, that would help establish continuity and intensify the dialogue on the local art scene.
I would like to thank all the artists involved in this book, Vladimir Janchevski, Jovanka Popova and Aleksandra Bubevska, for their conversations with the authors, the translation team and the language editorial staff, and Darko Aleksovski for his outstanding design and persistence.
I hope this is just the first book in the series that we want to release in the future.
See you in March at the promotion 🙂

 

No comments:

Post a Comment