Monday, August 19, 2019

Drawing 2019

 Slavica Janešlieva, "73", 2019
drawing on paper with coloured pencils and pencil, glass drawing with contour paste, drawing with sawing pins and collage, 45x104x3,5cm.
 
 

Monday, July 22, 2019

Експериментален цртеж / Experimental Drawing 22.07. - 01.08.2019

Експериментален цртеж / Experimental Drawing 22.07. - 01.08.2019, NLB Gallery Slavica Janešlieva, "73",
drawing on paper with coloured pencil, pencil,
contour paste on glass, needles and collage, 45x104x3,5cm., 2019.
 
 
Проектот „Цртеж-Експериментален цртеж“, тежнее кон разработен процес на крајно радикални отстапувања од институционалните вредности на самиот цртеж и неговото „ограничување“ и поврзаност со медиумот хартија како негов фундамент т.е. поддржувачки материјал.
Иако цртежот е во целост независен медиум, основниот акцент за овој концепт е ставен на критичкото преиспитување на природата и вредноста на цртежот во комбинација со широк спектар на уметнички техники и дисциплини.
Почнувајќи од неговите традиционални форми, вметнати како дел од современите концепти, па сé до критичкото претставување и проширување на дефиницијата за медиумот во релација со гестикулацијата и формата, современиот цртеж не ги исклучува традиционалните техники, туку често го проширува полето на истражување и експериментирање вклучувајќи ги и соодветните радикални трансформации.
Изложбата е селективна и на неа ќе земат учество 25 автори членови на Друштвото. Во оваа селекција ќе бидат прикажани цртежи кои можат да бидат дефинирани и како ко-продукт на други видови на креативни процеси, ставајќи го акцентот на нивната интердисциплинарна, когнитивна, перформативна или комуникативна функција.
Сите селектирани дела ги прикажуваат основните на современиот цртеж почнувајќи од развој на линијата на пикторијален план, па сé до неговите дигитални модификации, со што се потврдува неговата линеарна автономија и неговата концептуална контрола над останатите медиуми.
На изложбата учествуваат: Глигор Стефанов, Кирил Гегоски, Славица Јанашлиева, Сашо Саздовски, Пандора Апостолоска Саздовска, Дијана Томиќ Радевска, Жанета Гелевска Вељановска, Симонида Филипова Китановска, Марија Светиева, Слободан Живковски, Марина Цветановска Мартиновска, Агорн Абдули, Тања Таневска, Силвана Атанасовска, Љупчо Бојаров, Жаклина Глигориевска Кочоска, Иво Пецов, Игор Таневски,
Марија Мицова Гацова, Златко Глигоров, Емилија Божиновска, Перо Кованцалев, Валентина Илијевска, Јовица Мијалковиќ, Ацо Таневски, Миливој Симеонов како и еден автор од Р. Србија Владимир Лалиќ.

https://web.facebook.com/dlum.mk/

Wednesday, July 10, 2019

Summer Salon 2019, Gallery Aqantus

ЛЕТЕН САЛОН / SUMMER SALON (July 10th - September 4th, 2019)
Aqantus Gallery

Artists: Simon Šemov, Marina Leškova, Nina Geštakovska-Cvetkovska, Srdzan Mićić, Slavica Janešlieva, Andrej Mitevski, Vana Urošević & Zoran Todović, Marija Veteroska, Dijana Tomić Radevska.

Уметници: Симон Шемов, Марина Лешкова, Нина Гештаковска-Цветковска, Срџан Миќиќ, Славица Јанешлиева, Андреј Митевски, Вана Урошевиќ и Зоран Тодовиќ, Марија Ветероска, Дијана Томиќ Радевска и Катрин Салентин


https://smart.sdk.mk/vesti/leten-salon-vo-galerijata-akantus-ke-spoi-11-makedonski-umetnitsi/?fbclid=IwAR1PnVZd3FcKXKcy8APUic6gtybUJMquwjgQjCOfPqb935iuFZxjgJPKJjs

https://web.facebook.com/AcanthusMk/photos/?tab=album&album_id=2460924787472791

Monday, May 27, 2019

XIV International Graphic Art Biennial Dry Point Uzice 2019
City gallery of Uzice


Dear Ms. Janešlieva,

The City gallery of Uzice would like to inform you that the International selection Commission of the Dry Point Biennial has accepted your work titled SOUL-CHILD I for this year's exhibition.

Opening of the Exhibition is on 18th of June 2019 at 19.00h. The City gallery will send a copy of the catalogue to each participant.

We would like to thank you for participation on this year's Dry Point Biennial and we are looking forward to our future cooperation.


Kindest regards,

City gallery of Uzice
The City gallery of Uzice
Slanuska 10

Thursday, May 2, 2019

Prints 2019

Slavica Janeslieva
Soul-child I, dry point, 69x70cm., 2019Slavica Janeslieva
Soul-child II, dry point, 69x70cm., 2019

Изложба под отворено небо, плато пред Универзална сала, Скопје, 24.04.2019


https://www.facebook.com/events/330294714510002/

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva
„Кроење по симболика: 33 и 46“ / "Tailoring  by symbolism: 33 and 46"
дигитален фото-колаж, 285х120см., 2019 / digital photo-collage

Славица Јанешлиева / Slavica Janeslieva
                                                „Кроење по симболика: 73 и 19“ / "Tailoring  by symbolism: 33 and 46"
дигитален фото-колаж, 285х120см., 2019 / digital photo-collage

TRIPLET (Slavica Janeslieva / Goce Nanevski / Igor Sekovski), Sarajevo 14 -21. 03.2019


Македонските уметници Славица Јанешлиева - Бачварска, Гоце Наневски и Игор Сековски, од 14 март (во 14 часот), како дел од богатата програма на меѓународниот фестивал „Сараевска зима 2019“, во галеријата на АЛУ Сараево, ќе се претстават со заедничката изложба „Триплет“.

Меѓународниот фестивал „Сараевска зима“, под покровителство на УНЕСКО, со исклучително богата и квалитетна програма од сите видови на уметности, се одржува по 35-ти пат, од 7 февруари до 21 март 2019 година. Оваа година на фестивалот учествуваат 1 500 уметници од 41 земја во светот под слоганот „Бучава и бес“.

Изложбата „Триплет“ е селектирана од организаторот на „Сараевска зима“ и презентира дел од рецентната продукција на овие три македонски современи автори со исклучителна и богата биографија. Секој од авторите реферира на специфична тема од современото општество и живот (глобално и локално) на експлицитен визуелен јазик, добро познат на македонската ликовна публика, а е резултат на индивидуалните интереси, истражувања и изложбена активност.

Славица Јанешлиева - Бачварска ги изложува објектите „Имигрант, емигрант или можеби јас“ (2016/17) и „Споменик за крајот на 20-от и почетокот на 21-от век“ (2016), визуелизации со кои ги заматува границите на локалното и глобалното, давајќи им нови значења и интерпретации.

Гоце Наневски  претставува дел од проектот Анатомија на векот од 2017 година односно видеата “Судбина” и “Ние вампирите”  како и објектот “Срамота е да нема змии овде” од 2015 година. Делата реферираат на моралните, етичките, културните и егсистенционалните аномалии како наметнати референтни вредности во општеството.

Игор Сековски се претставува со делата „ (2019) и „Quo vadis“ (2014), кои се однесуваат на прашања поврзани со транзициската неизвесност и егзистенција и општото чувство на изгубеност и вртење во круг, притисокот за остварување заокружена и прецизна артикулација, и неможноста за комуникација.

Воедно изложбата „Триплет“ е можност за меѓународно присуство и видливост на современото македонско ликовно творештво.

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=278153&utm_source=daily.mk&utm_medium=daily.mk&fbclid=IwAR2woWZwJMjdv-ZiaXQQVsCUcQnd7NMWXFdgTdcmlQaAryc0dIyNBjEZhfI

Tuesday, December 11, 2018

In Search For A Better Yesterday, 2018 (group exhibition)


Простор „Јавна соба“, 11.12.-16.12.2018
Public Room, December 11th - 16th, 2018


Славица Јанешлиева-Бачварска
Трите страни на вистината, 2016 
180х230см., 3 огледала (секое 180х50см.), дрвени рамки и самолеплива фолија
Фото: Станимир Неделковски, авторски права Славица Јанешлиева-Бачварска 

Slavica Janešlieva-Bačvarska
Three Sides To Every Story, 2016 
180x230cm., 3 mirrors (each 180x50cm.), wood frames and selfadhesive foil
Foto: Stanimir Nedelkovski, copyright: Slavica Janeslieva-Bacvarska.


Славица Јанешлиева-Бачварска
Трите страни на вистината, 2016 (ДЕТАЉ)
180х230см., 3 огледала (секое 180х50см.), дрвени рамки и самолеплива фолија
Фото: Гоце Наневски, авторски права Славица Јанешлиева-Бачварска 

Slavica Janešlieva-Bačvarska
Three Sides To Every Story, 2016 (DETAIL)
180x230cm., 3 mirrors (each 180x50cm.), wood frames and selfadhesive foil
Foto: Goce Nanevski, copyright: Slavica Janeslieva-Bacvarska.

Од отварањето:/Pics from the opening:

                    Дело на Игор Сековски./Work by Igor Sekovski.
Арс Акта во непосредното минато работеше на визуелна и ликовна обработка на проблемот на „трагање“ по иднината, согласно општествените услови во кои егзистираше секој човек, а пред се креативецот – уметникот како општествено одговорно и неверојатно сензитивно битие. Тоа беше трагање по иднина која сметавме дека секоја индивидуа како човеково право ја заслужува, право на егзистенција без цензура, право на говор, право на нормални животни стандарди, право на припадност на маргинализирана група, право на индивидуалност... По една долга, изодена фаза и покрај многубројните промени исполнети со надежи и очекувања, повторно непознатици. Затоа, овој пат решивме да го побараме изворот во вчерашниот ден.

На изложбата „Во потрага по подобро вчера“ ќе се претстават со свои дела, следните уметници: Мето Ангелов, Славица Јанешлиева-Бачварска, Верица Ковачевска, Гоце Наневски, Кристина Пулејкова, Игор Сековски, Марија Сотировска и Борис Шемов. Тие се осврнуваат на различни аспекти на социо-политичкиот живот, како локално, така и глобално, што ги фрустрираат и ги поттикнуваат да креираат и да создаваат уметност. Визуелно вадејќи ги на сцена распарчувањата, дисконтинуитетите, прекинатите односи, грозничавиот немир и инстантните решенија и задоволства, овие уметници ја истакнуваат апсурдноста на моментот и (не)човечкиот карактер. Движејќи се од микрокосмосот на уметниците, целокупната изложба претставува рефлектирачка слика на денешницата со сите свои контрадикции и комплексности, во потрага за идентитет, смисла и трајност.